E-utbildning

Webb-TV föreläsningar

Vi erbjuder allt från ett helt E-bibliotek till ett enstaka utbildningsprogram med Tommy Iseskog på WebbTV. Föreläsningarna omfattar hela arbetsrätten och består av 21 program.

 • Bibliotekspaketet: Samtliga föreläsningar – för dig som dagligen arbetar med HR-frågor och arbetsrätt.
 • Chefspaketet: 11 st utvalda föreläsningar med allt du som chef behöver kunna inom arbetsrätt. Till varje föreläsning hör kunskapsfrågor.
 • Vår aktualitetsgaranti innebär att du inte behöver hålla reda på förändringar själv. Vid lagändring spelar vi in en ny föreläsning och informerar dig i ett mejl om ändringen. Nästa gång du loggar in ser du den nya föreläsningen.
 • Åhörarkopior finns att skriva ut till varje föreläsning. Lätt att följa med och göra anteckningar.

Här kan du se smakprov på alla våra föreläsningar!

Likabehandling och lönekartläggning

Visselblåsarlagen

 

Föreläsningen ger en praktisk beskrivning av de nya reglerna och hur arbetet med dessa krav kan, bör och måste bedrivas. Föreläsningen innehåller bl.a. följande;

 • Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagenGenomgång av diskrimineringsfaktorer
 • Aktiva åtgärder i allmänhet
 • Lönekartläggningens olika steg och genomförande
 • Likvärdighetsbedömning, arbetsvärdering
 • Analys av löneskillnader och dokumentation
 • Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för      likabehandling
 • Tillsyn och sanktioner

 

 

Visselblåsarlagen handlar om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, den gäller från och med den 1 januari 2017. För att en arbetstagare ska ha skydd enligt visselblåsarlagen krävs att arbetstagarens larm avser allvarliga missförhållanden. I detta begrepp ingår handlingar som är straffbara men också olika andra situationer, där det kan finnas ett tydligt allmänintresse att information kan offentliggöras.

Det är viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare att känna till lagens regler om vilka krav som lagstiftningen ställer i olika situationer på den som slår larm och den som är föremål för ett larm. Några delar som besvaras i utbildningsprogrammet är:

 • Arbetstagares visselblåsarrättigheter i relation till lojalitetsåtagandet.
 • Vad som menas med “allvarliga missförhållanden” i visselblåsarlagen.
 • När det är befogat att larma externt.

 

 

Kollektiv arbetsrätt

 

Kollektivavtal

Föreningsrätt

Medbestämmandelagen

 

föreläsningen om kollektivavtal beskrivs den svenska modellen för avtal på arbetsmarknaden, de formkrav som gäller för kollektivavtal och efter vilka principer som kollektivavtal ska tolkas. Föreläsningen beskriver även vad som avses med fredsplikt och kollektivavtalets betydelse för s.k. utanförstående arbetstagare.

 

 

Föreningsrätt handlar om rätten att vara med i eller att stå utanför en förening på arbetsmarkanden. I föreläsningen om föreningsrätt avhandlas främst skyddet mot kränkning av föreningsrätten. Den viktigaste frågan härvidlag handlar om vad som medför att ett visst agerande av en arbetsgivare utgör en föreningskränkning.

 

 

Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet. I föreläsningen om medbestämmandelagen beskrivs dessa begrepp och de olika skyldigheter i samverkanshänseende som en arbetsgivare har i praktiken inför och vid beslutsfattande.

 

 

Anställning & anställningsskydd

 

Anställningsavtal

Anställningsskydd

Uppsägning av personliga skäl

 

Anställningsavtalet är ett avtal om en relation mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. I föreläsningen om anställning – anställningsavtal behandlas reglerna kring hur ett anställningsavtal uppkommer, under vilka förutsättningar som ett anställningsavtal kan tidsbegränsas och huvudregeln om att ett anställningsavtal löper tills vidare. I föreläsningen beskrivs också innebörden av företrädesrätt till återanställning för den tidsbegränsat anställde.

 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) är vår mest omtalade arbetsrättsliga lag. I föreläsningen om anställning – anställningsskydd behandlas uppsägning vid arbetsbrist, uppsägning av personliga skäl och avskedande. Särskilt stort utrymme får frågorna om vad som avgör om en uppsägning är sakligt grundad och i vilka fall som en arbetsgivare har grund för avskedande.

 

 

föreläsningen om uppsägning av personliga skäl fördjupas resonemanget om och kring det s.k. sakliggrundbegreppet med krav på misskötsel, medvetenhet och skada. Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? I föreläsningen beskrivs också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl.

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Avskedande

Uppsägning vid arbetsbrist

 

Den arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga eller som missköter sin anställning på grund av sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd. I föreläsningen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppsägning vid sjukdom redovisas de regler som gäller för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilka gränser som gäller för arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet/arbetsförhållandena, den ”immunitet” mot uppsägning som gäller så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och vad som händer därefter.

 

 

föreläsningen om avskedande avhandlas i detalj vilka ageranden från en arbetstagares sida som kan motivera att arbetsgivaren genom ett avskedande avbryter anställningen med i praktiken omedelbar verkan. Ett avskedande kan grundas på förtroendemissbruk eller andra handlingar, som kan sägas vara allmänt förtroendeförbrukande.

 

 

Vad menas egentligen med arbetsbrist? Var går gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl? I föreläsningen om uppsägning vid arbetsbrist beskrivs begreppet arbetsbrist och de olika arbetsrättsliga steg – turordning, omplacering, själva uppsägningen och företrädesrätt till återanställning – som ska följas i en arbetsbristsituation.

 

Förändring av anställning utan uppsägning

 

I ett anställningsavtal gäller en yttre ram som reglerar arbetsskyldighet, tjänstgöringsgrad och sådana förmåner som är individuellt överenskomna. Vilka olika regler gäller vid förändringar inom denna ram och vad händer arbetsrättsligt om ramen bryts? I föreläsningen om förändring av anställning besvaras dessa ofta praktiskt viktiga frågor.

 

 

Diskriminering

 

Skydd mot diskriminering

Förbud mot diskriminering

Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet

 

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet finns i den allmänna diskrimineringslagen men också i viss speciallagstiftning, t.ex. föräldraledighetslagen. I föreläsningen om skydd mot diskriminering redovisas lagstiftningens uppbyggnad och innehåll till skydd mot diskriminering och trakasserier samt främjande av likabehandling

 

 

föreläsningen om förbud mot diskriminering behandlas reglerna om förbud mot direkt och indirekt diskriminering i diskrimineringslagen. Här beskrivs i detalj hur dessa regler fungerar i praktiken och vem som har bevisbördan för de olika momenten i dessa tekniskt något komplicerade lagregler. Lagens undantagsregler avhandlas från en praktisk utgångspunkt.

 

 

föreläsningen om skydd mot diskriminering vid föräldraledighet behandlas de särskilda skyddsregler mot missgynnande till följd av eller i samband med föräldraledighet som finns i föräldraledighetslagen. Nämnda regel ger också ett skydd för t.ex. löneutveckling under föräldraledighet. I föreläsningen beskrivs också innebörden av den särskilda bevisregel som gäller vid påstående om diskriminering, som har samband med föräldraledighet.

 

 

Arbetsmiljö & arbetstid

 

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Chefens arbetsmiljöansvar

 

Arbetsmiljölagen är tillsammans med lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen grundbultarna i den svenska arbetsrätten. I föreläsningen om arbetsmiljölagen behandlas lagens ”konstruktion” och syfte, arbetsgivarens olika skyldigheter (arbetsuppgifter) och det ansvar som arbetsgivaren har för arbetsmiljön. I föreläsningen beskrivs också arbetstagarens, skyddsombudets och skyddskommitténs roller i arbetsmiljöarbetet.

 

 

Vår arbetstidslag är i grunden en arbetarskyddslag som främst handlar om uttag av arbetstid och garantier för vila. I föreläsningen om arbetstidslagen behandlas övertid, mertid, rast, dygnsvila, veckovila och nattarbete med betoning på såväl de svenska reglerna som EU-rätten. I föreläsningen klargörs också förhållandet mellan arbetstidslagen och kollektivavtal om arbetstider.

 

 

Chefen har ett personligt straffansvar vad gäller arbetsmiljö. I föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar beskrivs detaljerat arbetsgivarens olika skyldigheter i den dagliga verksamheten (arbetsmiljöarbetsuppgifter), hur delegering av dessa uppgifter kan och bör genomföras samt innebörden av begreppet arbetsmiljöbrott. Reglerna om sanktionsavgifter avhandlas också i föreläsningen.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta handlar om att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. I föreläsningen om systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas de olika moment som måste ingå i ett arbetsmiljöarbete som bedrivs systematiskt, hur reglerna ska hanteras praktiskt och betydelsen av kopplingen mellan arbetsmiljö och verksamhet.

 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att kunna arbeta med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

 • Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö?
 • Hur ska vi förstå begreppen ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
 • Vad ska arbetsgivaren göra med anledning av de nya reglerna?
 • Praktiska krav när det gäller att förebygga ohälsosam arbetsbelastning
 • Praktiska krav beträffande arbetstidens förläggning (t.ex. ständig nåbarhet)
 • Klargörande av att kränkande särbehandling inte får accepteras
 • Arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda kränkande särbehandling
 • Krav på delegering av arbetsuppgifter rörande arbetsmiljö och chefens personliga ansvar

 

 

Ledighetslagarna

 

Ledighetslagarna

 

De svenska ledighetslagarna är en viktig del av den relation som ett anställningsförhållande innebär. En utgångspunkt för den svenska arbetsrätten är att en anställningsrelation ska kunna bestå under flera decennier. Av olika skäl kan arbetstagaren under anställningen vara i behov av ledighet, till exempel för vård av barn, för kompetensutveckling eller vid närståendes svåra sjukdom. I föreläsningen om ledighetslagarna behandlas elva olika lagar med ledighetsregler.