Arbetsrätt och personalpolitik

Tommy Iseskog
395 kr
Lägg i varukorgen
Basket
Du måste logga in för att kunna handla.

Den här boken handlar om vad och om varför men inte om hur.

I boken Arbetsrätt och personalpolitik beskrivs de rättsregler som kräver (med rättsliga sanktioner) personalpolitiska formuleringar och de rättsregler som i olika hänseenden och av olika anledningar i praktiken motiverar sådana formuleringar. Detta handlar om vad.

För att kunna formulera rationella personalpolitiska riktlinjer och rutiner utifrån arbetsrätten är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att förstå motiv och bakgrund till lagstiftningen. Detta handlar om varför.

När vi sedan kommer till hur, kan konstateras att läsaren måste tänka själv. Boken Arbetsrätt och personalpolitik ger argument och inspiration. Den egna reflektionen är dock nödvändig. I annat fall riskerar de personalpolitiska övervägandena att endast bli en form av shopping i en HR-second-handbutik.

Fullständig titel

Arbetsrätt och personalpolitik

Innehållsförteckning


 • Arbetsrättens tidiga historia

 • Den grundläggande arbetsrätten – den kollektiva arbetsrätten

 • Medbestämmandelagen – en principförändrande lagstiftning

 • Lagen om anställningsskydd – en principförändrande lagstiftning

 • Arbetsgivarens rätt att ”fritt anställa”

 • Diskrimineringslagen – en principförändrande lagstiftning

 • Direkta eller obligatoriska krav på personalpolitiska överväganden som har sin grund i arbetsrätten

 • Arbetsmiljölagen

 • Mål och policy för arbetsmiljöarbetet

 • Dokumentation av arbetsmiljön

 • Arbetsmiljöplan

 • Ledning av arbetsmiljöarbetet – delegering av

 • arbetsmiljöarbetsuppgifter

 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

 • Diskrimineringslagen

 • Kartläggning av risker för diskriminering och hinder mot likabehandling

 • Analys av risker för diskriminering och hinder mot likabehandling

 • Vidta förebyggande och främjande åtgärder inom likabehandlingsområdet – likabehandlingsplan

 • Uppföljning och utvärdering

 • Två specialuppgifter – rutiner rörande trakasserier och repressalier samt åtgärder för jämnare könsfördelning

 • Rutiner och riktlinjer avseende trakasserier och repressalier

 • Aktivt arbete för jämn könsfördelning

 • Dokumentation

 • Samverkan i arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor

 • Samverkan enligt diskrimineringslagen

 • Särskilt om lönekartläggning

 • Krav på kartläggning och analys av löner

 • Analys av konstaterade löneskillnader

 • Plan för jämställda löner

 • Anställningsskyddslagen

 • Uppsägning av personliga skäl

 • Avskedande

 • Tvåmånadersregeln vid uppsägning av personliga skäl och avskedande

 • Tidsbegränsade anställningar

 • Företrädesrätt till återanställning

 • Arbetsbrist – turordning och omplacering

 • Medbestämmandelagen i praktisk tillämpning

 • Informationsreglerna i medbestämmandelagen

 • Primär förhandlingsskyldighet – medbestämmandelagens absoluta hjärtpunkt

 • Sekundär förhandlingsskyldighet – komplement till den primära förhandlingsskyldigheten

 • Ledighetslagstiftningen

 • Facklig förtroendeman

 • Föräldraledighet

 • Studieledighet

 • Övriga ledigheter

 • Semester 136

 • Arbetstidslagen

 • Sjuklönelagen

 • Lojalitetsåtagande, företagshemligheter och visselblåsande

 • Arbetsgivarrollen – behörighet och befogenhet för chefer och andra arbetsgivarföreträdare