Arbetsrätt och personalpolitik

Tommy Iseskog
395 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Den här boken handlar om vad och om varför men inte om hur.

I boken Arbetsrätt och personalpolitik beskrivs de rättsregler som kräver (med rättsliga sanktioner) personalpolitiska formuleringar och de rättsregler som i olika hänseenden och av olika anledningar i praktiken motiverar sådana formuleringar. Detta handlar om vad.

För att kunna formulera rationella personalpolitiska riktlinjer och rutiner utifrån arbetsrätten är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att förstå motiv och bakgrund till lagstiftningen. Detta handlar om varför.

När vi sedan kommer till hur, kan konstateras att läsaren måste tänka själv. Boken Arbetsrätt och personalpolitik ger argument och inspiration. Den egna reflektionen är dock nödvändig. I annat fall riskerar de personalpolitiska övervägandena att endast bli en form av shopping i en HR-second-handbutik.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 23, 2019

Lektör: Håkan Rosborg

"Bokens syfte är att leda in en organisations ansvariga som berörs av arbetsrättens regelverk till rätt väg med hjälp av personalhandläggare. Policy och personalpolitik skall ha stabil grund i organisationen. Författaren menar att personalpolitiken skall ge kunskap om varför den finns och vad den innehåller"...

…"Arbetsmiljön är en av grundstenarna och en genomgång börjar i själva sakinnehållet. Den mer sedvanliga arbetsrätten med LAS, MBL, ledigheter, företagshemligheter, visselblåsarlagen m.m. får tillräckligt utrymme. Ett stort avsnitt innehåller väsentliga utdrag från aktuella lagar. Lagtexterna tolkas och förklaras löpande. Sist ges förslag till komplettering av befattningsbeskrivningar för högre ansvarstjänster med vad som gäller personalpolitiskt. Sakregistret är innehållsrikt. Tommy Iseskog har en omfattande utgivning av litteratur inom fackområdet. Hans pedagogiska förklaringssätt gör Arbetsrätt och personalpolitik till en bra kunskapssammanfattning hos personalfolk."...

Fullständig titel

Arbetsrätt och personalpolitik

Innehållsförteckning


 • Arbetsrättens tidiga historia

 • Den grundläggande arbetsrätten – den kollektiva arbetsrätten

 • Medbestämmandelagen – en principförändrande lagstiftning

 • Lagen om anställningsskydd – en principförändrande lagstiftning

 • Arbetsgivarens rätt att ”fritt anställa”

 • Diskrimineringslagen – en principförändrande lagstiftning

 • Direkta eller obligatoriska krav på personalpolitiska överväganden som har sin grund i arbetsrätten

 • Arbetsmiljölagen

 • Mål och policy för arbetsmiljöarbetet

 • Dokumentation av arbetsmiljön

 • Arbetsmiljöplan

 • Ledning av arbetsmiljöarbetet – delegering av

 • arbetsmiljöarbetsuppgifter

 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

 • Diskrimineringslagen

 • Kartläggning av risker för diskriminering och hinder mot likabehandling

 • Analys av risker för diskriminering och hinder mot likabehandling

 • Vidta förebyggande och främjande åtgärder inom likabehandlingsområdet – likabehandlingsplan

 • Uppföljning och utvärdering

 • Två specialuppgifter – rutiner rörande trakasserier och repressalier samt åtgärder för jämnare könsfördelning

 • Rutiner och riktlinjer avseende trakasserier och repressalier

 • Aktivt arbete för jämn könsfördelning

 • Dokumentation

 • Samverkan i arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor

 • Samverkan enligt diskrimineringslagen

 • Särskilt om lönekartläggning

 • Krav på kartläggning och analys av löner

 • Analys av konstaterade löneskillnader

 • Plan för jämställda löner

 • Anställningsskyddslagen

 • Uppsägning av personliga skäl

 • Avskedande

 • Tvåmånadersregeln vid uppsägning av personliga skäl och avskedande

 • Tidsbegränsade anställningar

 • Företrädesrätt till återanställning

 • Arbetsbrist – turordning och omplacering

 • Medbestämmandelagen i praktisk tillämpning

 • Informationsreglerna i medbestämmandelagen

 • Primär förhandlingsskyldighet – medbestämmandelagens absoluta hjärtpunkt

 • Sekundär förhandlingsskyldighet – komplement till den primära förhandlingsskyldigheten

 • Ledighetslagstiftningen

 • Facklig förtroendeman

 • Föräldraledighet

 • Studieledighet

 • Övriga ledigheter

 • Semester 136

 • Arbetstidslagen

 • Sjuklönelagen

 • Lojalitetsåtagande, företagshemligheter och visselblåsande

 • Arbetsgivarrollen – behörighet och befogenhet för chefer och andra arbetsgivarföreträdare

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker