Allmänt

Det är viktigt för oss på Iseskogs Juridiska Konsultbyrå att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna riktlinjer och rutiner.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför Iseskog behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Iseskog bedriver rådgivning, kunskap i olika former och utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare att göra intresseanmälningar och beställningar gällande t.ex. telefonrådgivning, böcker, kurser eller e-utbildningar via vår hemsida/webbplats. Om du köper en bok, beställer telefonrådgivning eller köper en e-utbildning eller föreläsning så kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera köpet. Iseskog kommer att spara dina uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig vid förfrågan, kunna leverera vald tjänst eller produkt och för att kunna hjälpa dig med ditt abonnemang samt fakturering.

Användarvillkor

Att du godkänner Villkoren innebär att du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsterna och produkterna. När du har genomfört en förfrågan/bokning eller ett köp via Tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan/bokning eller köp innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna du lämnar vid förfrågan/bokning/köp ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Ingen del av denna webbplats, inkluderat text, bild, film, il­lust­rationer eller annan typ av grafik får bli reproducerad än på annat sätt än i form av åhörarkopior av de powerpointbil­der som tillhör respektive föreläsning. Våra E-utbildningar får endast ses av abonnenten och med­arbetare inom det företag eller den organisation som abonnemanget tillhör. Det är inte tillåtet att spara ner eller på annat sätt sprida fö­re­läs­ningarna. Det är inte tillåtet att försöka komma åt Tjänster och produkter på an­nat sätt än via detta gränssnitt eller via de in­strukt­ioner som vi till­handahåller. Det är vidare inte tillåtet att an­vända något varumärke eller logotyper som används i våra Tjänster och produkter.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Hos Iseskog är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Iseskog värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till informationen.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Iseskog behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra Tjänster och produkter. Användande av Tjänster och produkter innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@iseskog.se eller telefon +46 8 (0)8-611 11 19.

Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@iseskog.se

Integritetspolicy

Iseskogs Juridiska Konsultbyrå AB, org.nr 556370-4955, (”Iseskog”, ”vi” eller ”oss”), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan (”webbsidan”), för en intresseförfrågan, tidbokning eller beställning av någon av våra produkter eller Tjänster och produkter och är således personuppgiftsansvarig. När du skapar ett Användarkonto eller använder våra Tjänster och produkter ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”Personuppgifter”). Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@iseskog.se

Genom att skapa ett Användarkonto och/eller använda våra Tjänster och produkter accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Innan du skapar ett Användarkonto eller använder våra Tjänster och produkter är det viktigt att du läser och förstår Integritetspolicyn. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter om du skapar ett användarkonto eller använder våra Tjänster och produkter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

CENTRALA BEGREPP

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra Personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Webbsidan, användarkontot och våra Tjänster och produkter har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har ett användarkonto och vill använda våra Tjänster och produkter. Insamling av personuppgifter sker när du besöker webbplatsen, skapar ett användarkonto eller använder våra Tjänster och produkter. Personuppgifter som insamlas kan vara följande:

 1. Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du skapar ett Användarkonto eller använder våra Tjänster och produkter. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att Vi ska kunna uppfylla Vårt åtagande mot dig när du använder Våra Tjänster och produkter.
 2. Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som för att informationen kan kopplas till en unik person.
 3. Användande av Användarkontot och våra Tjänster och produkter, vi registrerar in- och utloggning på ditt användarkonto och användande av Tjänster och produkter. Detta för att kunna ge våra abonnenter en bättre användarupplevelse.
 4. Geografisk information, din geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Personuppgifter om barn
Webbplatsen riktar sig inte till personer under 16 år och vi kommer inte medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 16 år.

Andras Personuppgifter
Du har enbart rätt att tillhandahålla information om dig själv och inte om någon annan person.

VAD GÖR VI MED INSAMLADE PERSONUPPGIFTER?

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina Personuppgifter för följande ändamål:

 1. tillhandahålla våra Tjänster och produkter,
 2. kommunicera med dig,
 3. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser,
 4. tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett  e-postmeddelande till info@iseskog.se,
 5. förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra Tjänster och produkter.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kommer som huvudregel inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.

 1. Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy.
 2. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.
 3. Avyttring: Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Användande av Tjänster och produkter innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra mejlutskick.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via epost till info@iseskog.se och anger vad du har för önskemål.

KONTAKT

Iseskog – Iseskogs Juridiska Konsultbyrå AB, org.nr, 556370-4955 med sitt säte på Norr Mälarstrand 18, 112 20 Stockholm är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå oss på info@iseskog.se

Besök gärna www.iseskog.se för mer information om oss.

Stockholm den 15 maj 2019