Företagsbot – ett ”straff” för juridisk person

Tommy Iseskog
230 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Företagsbot – ett ”straff” för juridisk person

Reglerna om företagsbot har ändrats radikalt från och med den 1 januari 2020. Företagsbot är en sanktion med straffande funktion (utan att vara ett straff), som kan påföras en juridisk person.

Lagändringarna innebär att reglerna om företagsbot både breddats och skärpts. Vid arbetsmiljöbrott kan företagsbot härmed förekomma i alla typer av verksamheter, såväl privata som offentliga. Skärpningen av företagsbotsreglerna handlar om att ”taket” för företagsboten höjs till 500 miljoner kronor.

Tommy Iseskog redovisar och kommenterar här den praktiska innebörden av reglerna om företagsbot.Innehållsförteckning

1. Förord och bakgrund

2. Företagsbot – en särskild rättsverkan av brott med straffande funktion

3. Förutsättningar för utdömande av företagsbot

3.1 Ett brott har begåtts

3.2 Tillämpningsområdet för företagsbot

3.3 För brottet ska strängare straff än penningböter vara föreskrivet

3.4 Om de ”nödvändiga” kriterierna för utdömande av företagsbot föreligger – i vilka fall kan då företagsbot utdömas?

3.4.1 Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten

3.4.2 Brottet har begåtts av en person i ledande ställning

3.4.3 Brottet har begåtts av en person som har ett särskilt ansvar

3.5 Företagsbot ska inte utdömas om brottsligheten riktas mot företaget

3.6 Sammanfattning av beslutsprocessen vid utdömande av företagsbot

3.7 Företagsbot kan utdömas endast på yrkande av åklagare

4. Företagsbotens storlek

4.1 Företagsbotens storlek

4.2 Vad avgör i normalfallet storleken på företagsboten?

4.3 Förhöjd företagsbot

4.4 Jämkning eller eftergift av företagsbot

4.4.1 Jämkning av företagsbot

4.4.2 Möjligheten att helt efterge företagsbot

5. Förhållandet mellan företagsbot och individuellt straffansvar

5.1 Brottet kan föranleda företagsbot

5.2 Oaktsamhetsbrott

5.3 Brottet kan inte antas föranleda annan påföljd än böter

5.4 Innebörden av den särskilda åtalsprövningen

6. Företagsbot genom strafföreläggande

7. Ikraftträdande

Lagtexter

Aktuella paragrafer ur brottsbalken

Aktuella paragrafer ur rättegångsbalken

Aktuella paragrafer ur lagen om förfarandet i vissa fall avförverkande

Sakregister

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böckerOmdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker