Att vara anställd

Tommy Iseskog
330 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Om boken

En anställning utgör ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Detta avtal handlar i grunden om att arbetstagaren ska utföra arbete och att arbetsgivaren ska betala lön för det utförda arbetet.

Det är dock viktigt – för såväl arbetsgivare som arbetstagare – att känna till att ett anställningsavtal är ett avtal om en relation; oftast en långvarig relation som kan komma att pågå i flera decennier.

Mot den här bakgrunden är det av stort intresse och stor praktisk betydelse för varje arbetstagare att känna till de olika rättigheter och skyldigheter som gäller i en anställningsrelation. Om allt detta handlar denna bok, som nu föreligger i en fjärde reviderad upplaga.

I den nya upplagan har samtliga kapitel uppdaterats med beaktande av ny lagstiftning och nya intressanta domar från Arbetsdomstolen.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 20, 2021

Lektör: Håkan Rosborg

…”Bokens titel antyder att den vänder sig till arbetstagaren, men beskrivningen är neutral och passar även arbetsgivaren. Genomgången innehåller en mängd belysande AD-mål.”…

…”Bokens huvudrubriker är först själva anställningsavtalets innehåll och giltighet med parternas krav på varandra, sedan olika former av anställning och sist en anställnings upphörande. Sakregister och innehållsförteckning är mycket fylliga och underlättar arbetet med boken. Att vara anställd är lättläst med många korta faktaavsnitt med informativa rubriker.”…

Innehållsförteckning

Förord till första upplagan

Förord till fjärde upplagan

1. Vad är en anställning?

2. Anställningsavtalet som avtal

2.1 Ett anställningsavtals tillkomst

2.2 Det ”normala” anställningsavtalet

2.3 Ogiltiga avtal

2.4 Diskrimineringslagstiftningen

3. Ett anställningsavtals form – fast anställning eller tidsbegränsad anställning.

3.1 Tillsvidareanställning – fast anställning

3.2 Tidsbegränsade anställningar

3.2.1 Vikariatsanställning

3.2.2 Säsongsanställning

3.2.3 Anställning i allmän visstidsanställning

3.2.4 Dokumentation av den tidsbegränsade anställningen och felaktigt tidsbegränsad anställning

3.3 Anställningsskydd för den tidsbegränsat anställde

3.4 Provanställning

4. Ett anställningsavtals innehåll

4.1 Arbetsgivarens skyldighet att betala lön och arbetstagarens rättighet att uppbära lön

4.2 Arbetstagarens skyldighet att utföra arbete och arbetsgivarens rättighet att erhålla arbetsprestation

4.3 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla an- ställningsförmåner och arbetstagarens rättighet

att erhålla förmåner i anställningen

4.4 Arbetstagarens skyldighet att följa i verksamhet- en gällande ordningsregler och arbetsgivarens

rättighet att kräva ”disciplinär ordning”

4.5 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla god arbetsmiljö och likabehandlande arbetsförhållanden och arbetstagarens rättighet att erhålla god arbetsmiljö och likabehandlande arbetsförhållanden

4.5.1 Arbetsgivarens skyldighet att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter

4.5.2 Arbetsgivarens skyldighet att följa Arbetsmiljöinspektionens ingripanden

4.5.3 Arbetsgivarens skyldighet att utöva tillsyn i daglig arbetsledning och i form av systematiskt arbetsmiljöarbete

4.5.4 Arbetsgivarens skyldighet att följa lagens regler om arbetsanpassning och rehabilitering

4.5.5 Arbetsgivarens skyldighet att vidta ”tekniskt kända och ekonomiskt möjliga” åtgärder i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall

4.5.6 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete

4.5.7 Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller trakasserier

4.6 Arbetstagarens skyldighet att följa arbetsmiljö- regler och arbetsgivarens rättighet att kräva respekt av arbetstagaren för arbetsmiljöregler

4.7 Arbetsgivarens skyldighet att samverka och samarbeta med arbetstagaren och arbetstagarens rättighet att vara ”delaktig”

4.8 Arbetstagarens skyldighet att samarbeta och arbetsgivarens rättighet att kräva samarbete på arbetsplatsen

4.9 Arbetsgivarens lojalitetsåtaganden i anställningen

4.10 Arbetstagarens  lojalitetsåtagande  i  anställningen

4.11 Tjänstgöringsgrad och arbetstid i ett anställningsavtal

5. En anställnings upphörande

5.1 Anställningens upphörande genom att arbets- tagaren säger upp sig själv

5.2 Arbetsgivarens uppsägning av arbetstagaren på grund av arbetsbrist

5.2.1 Vad är arbetsbrist?

5.2.2 Fingerad arbetsbrist

5.2.3 Efter ”arbetsbristbeslut” följer turordning

5.2.4 Efter turordning kommer omplacering

5.2.5 Uppsägning av anställningsavtalet

5.2.6 Den uppsagde arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning

5.3 Uppsägning av personliga skäl

5.3.1 Vad menas med misskötsel?

5.3.2 För att en misskötsamhet ska kunna vara grund för uppsägning krävs också ”medvetenhet”

5.3.3 Den ”medvetna” misskötsamheten måste innebära ”skada”

5.3.4 Tvåmånadersregeln och hur en uppsägning av personliga skäl inleds

5.3.5 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl

5.3.6 Uppsägning av anställningsavtal

5.4 Uppsägning av arbetstagare som inte klarar sitt arbete på grund av sjukdom

5.5 Arbetsgivarens avskedande av arbetstagaren

5.5.1 Misskötsamhet som kan motivera ett avskedande

5.5.2 Kravet på ”medvetenhet” vid avskedande

5.5.3 Skada handlar om förlorat förtroende i en avskedandesituation

5.5.4 Tvåmånadersregeln vid avskedande

5.5.5 Avskedandehandlingen

5.6 Ogiltigförklaring och skadestånd vid felaktiga uppsägningar eller avskedanden

5.7 Anställningens upphörande vid pensionering

5.8 Avtal om att anställningen ska upphöra

Sakregister

 

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker