Missbruk och anställningsskydd

Tommy Iseskog
460 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Missbruk av alkohol och andra droger är naturligtvis inte i första hand en arbetsrättslig eller ens en rättslig fråga. De mänskliga och medmänskliga aspekterna är långt viktigare än de rättsliga, när en människa missbrukar alkohol eller andra droger.

Alkohol- och annat drogmissbruk medför dock i många fall konsekvenser för den som är anställd, hans eller hennes arbetskamrater och arbetsgivaren. Enligt lagstiftningen har arbetsgivaren ett ansvar gentemot såväl missbrukaren som berörda arbetskamrater. I arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd finns de viktigaste reglerna kring detta ansvar. Arbetsdomstolen har också genom prejudicerande avgöranden formulerat innehåll och gränser för arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skydd i missbrukssituationer.

Boken föreligger nu i en femte upplaga. Samtliga kapitel har utvecklats med beaktande av ändringar i lagstiftningen och ny rättspraxis.

I bokens femte upplaga har reglerna om arbetsanpassning (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) och plan för återgång i arbete (socialförsäkringsbalken) beaktats i relevanta delar.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 6, 2024

Lektör Anders Kjellberg

…” Den välkände arbetsrättsexperten Tommy Iseskog utreder arbetsgivarens ansvar att agera när det framkommer att anställda missbrukar alkohol eller andra droger. Missbruket kan ses ur ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsperspektiv, men det kan också få konsekvenser för arbetstagarens anställning. Förutom arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd redogör författaren för andra relevanta lagar och föreskrifter. Det ger en god vägledning av det rättsliga läget vid alkohol- och annat drogmissbruk...”…

…” Missbruk och anställningsskydd är en värdefull handbok för arbetsgivare och fackligt förtroendevalda som har att hantera dessa frågor.”…

Innehållsförteckning

Inledning

1. Rättsliga utgångspunkter

2. Rättsreglernas innehåll och innebörd

2.1 Avtalslagens regler

2.1.1 Ogiltighetsgrunden svek och anställningsavtal

2.1.2 Ogiltighetsförklaring och upphävande av anställningsavtal

2.1.3 Villkorat anställningserbjudande och anställningsavtal

2.2 Regler för slutande av anställningsavtal i lagen om anställningsskydd

2.3 Arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken

2.3.1 Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

2.3.2 Arbetsgivarens arbetsmiljörelaterade rehabiliteringsansvar

2.4 Regler med avseende på uppsägning och avskedande i lagen om anställningsskydd

2.4.1 Uppsägning av arbetstagare som missköter sitt arbete på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk

2.4.1.1 Misskötselkriteriet

2.4.1.2 Medvetenhetskriteriet

2.4.1.3 Skadekriteriet

2.4.1.4 Tvåmånadersregeln

2.4.1.5 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl

2.4.1.6 Sammanfattning av sakliggrundregeln

2.4.2 Avskedande av arbetstagare som missköter sitt arbete på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk

2.4.3 Innebörden av det förstärkta anställningsskyddet

2.4.4 Saklig grund för uppsägning av sjuk arbetstagare efter det att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljörelaterade och anställningsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar

2.4.5 En strategi för en korrekt arbetsrättslig hantering av arbetstagare som missköter eller inte klarar sitt arbete på grund av alkohol eller annat drogmissbruk

2.4.6 Grund för avskedande av sjuk arbetstagare

2.4.7 Föreligger någon arbetsrättslig skillnad mellan alkoholmissbruk och missbruk av andra droger

med avseende på anställningsskydd?

3. Arbetsgivarens rättighet att genomföra alkohol- och andra drogtester samt arbetstagarens skyldighet att delta i dylika tester

3.1 Följer av arbetsgivarens allmänna arbetslednings- rätt en rätt för arbetsgivaren att besluta om alkohol- eller andra drogtester?

3.2 Kollektivavtal om alkohol- och/eller andra drogtester

3.3 Arbetstagarens skyldighet att delta i alkohol eller andra drogtester

3.4 Förslag om lag om integritetsskydd i arbetslivet

4. Sammanfattning och slutsatser

Lagtexter

Avtalslagen (30 §)

Lagen om anställningsskydd

Arbetsmiljölagen (3 kap. 1–4 §§)

Socialförsäkringsbalken (29–31 kap.)

Sakregister

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker