Juridisk Metod tillämpad inom arbetsrätten

Tommy Iseskog
375 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Den juridiska metoden kan beskrivas på olika sätt. I den här skriften har författaren valt att visa de olika moment som ingår i en tillämpning av juridisk metod inom arbetsrätten. Ett skäl till detta är att den juridiska metoden blir särskilt tydlig i sin tillämpning inom just detta rättsområde. Detta beror bland annat på att det inom arbetsrätten avkunnas relativt många domar i den för disciplinen högsta instansen, Arbetsdomstolen.

Det är viktigt att se att den juridiska metoden är ett nödvändigt verktyg i alla typer av rättstillämpningssituationer; för att den som är part i en tvist ska kunna bedöma sin rättsliga ställning, för att rådgivaren i en problemsituation ska kunna ge ett relevant råd och för att domstolen ska kunna formulera ett korrekt domslut.

Den juridiska metoden handlar om dels en viss ordning i sättet att beskriva ett händelseförlopp eller ett problem, dels kunskaper om tillämpliga rättsregler så att det rättsliga problemet blir formulerat på ett rättsligt relevant sätt, dels kunskaper om dessa rättsreglers innebörd i syfte att den rättsliga slutsatsen ska bli korrekt.

Denna bok, som nu föreligger i en tredje upplaga, är skriven för var och en som har anledning att tillämpa rättsregler eller förstå tillämpningen av rättsregler.

Fullständig titel

Juridisk Metod tillämpad inom arbetsrätten

Innehållsförteckning

Inledning och förord

En ”bildlig” beskrivning av juridikens metod

1. Omständigheter – Fakta

1.1 Vad menas med omständigheter eller fakta?

1.2 Den ena partens (kärandens) beskrivning av omständigheter/fakta

1.3 Den andra partens (svarandens) beskrivning av omständigheter/fakta i samma tvist

1.4 Sammanställning av omständigheter/fakta

2. Rättslig problemformulering

2.1 Att formulera det rättsliga problemet

2.2 Ett exempel på yrkanden och därmed formulerade rättsliga problem

3. Tillämpliga rättsregler

3.1 Processrättsliga regler

3.1.1 Rätt forum

3.1.2 Parter från olika länder

3.1.3 Fel forum – obligatoriskt rättegångshinder

3.1.4 Dispositiva rättegångshinder

3.1.4.1 Tvisteförhandling

3.1.4.2 Skiljeklausul eller skiljeavtal

3.1.5 Processen i domstolen

3.1.5.1 Ansökan om stämning

3.1.5.2 Utfärdande av stämning

3.1.5.3 Svaromål

3.1.5.4 Förberedande förhandling

3.1.5.5 Huvudförhandling

3.1.5.6 Dom

3.2 Materiella regler

3.2.1 Inventering av tillämpliga materiella rättsregler

3.2.1.1 Har ett bindande avtal om anställningens upphörande träffats?

3.2.1.2 Har arbetstagaren sagt upp sin anställning med för arbetstagaren bindande verkan?

3.2.1.3 Har arbetsgivaren provocerat fram arbetstagarens

egen uppsägning?

3.2.1.4 Har arbetsgivaren hindrat arbetstagaren från att fullgöra sitt fackliga uppdrag?

3.2.1.5 Har arbetsgivaren kränkt arbetstagarens föreningsrätt?

3.2.1.6 Har arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlingsvägran?

3.2.2 Bevisbörda vid tillämpningen av materiella regler

3.2.3 Preskription

3.2.3.1 Allmän preskription

3.2.3.2 Specialpreskription

3.2.3.3 Preskriptionsinvändning

3.2.4 Kriterier i en rättsregel

4. Rättsfakta

4.1 Ett exempel på bestämning av rättsfakta

4.2 Bevisbörda, bevisvärdering och rättsfakta

5. Rättslig slutsats

5.1 Typiska ”felkällor” inför den rättsliga slutsatsen

5.1.1 Det rättsliga problemet är felformulerat

5.1.2 Tillämplig rättsregel missförstås eller tolkas felaktigt

5.1.3 Bevisfrågorna hanteras felaktigt eller bevisningen missbedöms

5.2 Rättslig slutsats i en dom

5.2.1 Har ett bindande avtal träffats om att CH:s anställning ska upphöra?

5.2.2 Har CH sagt upp sin anställning med för henne bindande verkan?

5.2.3 Har arbetsgivaren provocerat fram CH:s uppsägning?

5.2.4 Har arbetsgivaren kränkt CH:s föreningsrätt eller hindrat CH från att fullgöra sitt fackliga uppdrag?

5.2.5 Har arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlingsvägran?

5.3 Domslut – ståndpunkt – råd

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker