HR-Senior

Vi är några av Sveriges absolut skickligaste och mest erfarna personal- och HR-specialister. Våra seniorkonsulter har arbetat som personalchefer, förhandlingschefer eller i HR-specialistfunktioner och har mycket lång erfarenhet och gedigen kompetens.

Foto: Jenny Hörberg

Vi har även samarbete med externa konsulter med lika hög och gedigen kompetens. Ni kan använda oss som samarbetspartner och rådgivare såväl i övergripande och strukturella frågor, där vi även kan gå in och leda hela processer vid t.ex. omorganisation, som i enskilda ärenden.

Våra medarbetare kan också gå in i en viss funktion som t.ex. interimistisk eller partiell personalchef – under en begränsad tid eller vid några tillfällen i månaden – allt efter behov!

För ytterligare information eller bokning kontakta oss på telefon eller e-post:

08 – 611 11 19
info@iseskog.se

Interimistisk personalchef

Det händer allt som oftast att en organisation av någon anledning tillfälligt saknar en personalchef. I avvaktan på en omorganisation eller en rekrytering kan HR-Senior tillhandahålla en personalchef; en tillfällig lösning som kan avse dager eller månader – ja, helt enkelt den tid som behövs.

En interimistisk personalchef från HR-Senior kan finnas på plats när och i den omfattning som ni behöver honom eller henne.

Partiell personalchef

I den lilla organisationen har man inte behov av en personalchef på heltid. Framför allt har man inte råd att anställa en professionell HR-chef. Samtidigt är personalfrågorna precis lika viktiga och personalproblemen exakt lika svåra i den lilla som i den stora organisationen.

HR-Senior har lösningen på detta dilemma. Genom HR-Senior kan du få tillgång till en personalchef med kunskaper och erfarenhet från den stora organisationen. Han eller hon kan ta ansvar för HR-frågorna i den lilla organisationen, t.ex. en dag i månaden, varje tisdag eller precis i den omfattning och på det sätt som behövs.

Mentorskap

Tänk dig att ha tillgång till erfarenhet om alla typer av personalfrågor och personalärenden! Tänk dig att ha tillgång till den kunskap som behövs för att hantera alla typer av arbetsrättsliga frågor och klurigheter! Tänk dig att den erfarenheten och kunskapen finns tillgänglig just när du behöver den!

Våra seniorer erbjuder ett fullödigt mentorskap inom personalområdet. Du kan få tillgång till en mentor inom ditt “område” eller en mentor som passar just dina karriärambitioner.

Förhandlingar

De arbetsrättsliga spelreglerna (medbestämmandelagen) kräver att en arbetsgivare före vissa beslut genomför s.k. primära förhandlingar. Med detta uttryck avses att arbetsgivaren är skyldig att ta initiativ till och genomföra förhandlingar med fackliga organisationer före beslut om s.k. viktigare förändringar. Härutöver kan arbetsgivaren vara förhandlingsskyldig om en facklig organisation påkallar förhandling. Naturligtvis ingår förhandling också som en viktig del inför träffande av kollektivavtal.

Våra seniorer har mycket stor erfarenhet om alla typer av förhandlingar inom HR-området. Genom HR-Senior kan arbetsgivare få konkret rådgivning vad beträffar dessa olika förhandlingsskyldigheter, men också hjälp med att genomföra förhandlingar så att medbestämmandelagens regler följs i alla delar. Förhandlingen kan avse ett enda beslut, t.ex. en chefstillsättning, eller en hel process, t.ex. omstrukturering av verksamhet.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är alltid viktiga i alla typer av verksamheter och organisationer. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöarbetet bedrivas systematiskt. Detta kräver att arbetsgivaren formulerar mål- och policydokument, utför riskanalyser av arbetsmiljön, upprättar planer för arbetsmiljöarbetets konkreta bedrivande och organiserar delegering.

Alla chefer har ett arbetsmiljöansvar. Detta ansvar är ytterst ett straffansvar.

Vi på HR-Senior kan erbjuda rådgivning, konsultinsatser och operativt stöd beträffande såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som i enskilda arbetsmiljöfrågor och vid lösande av specifika arbetsmiljöproblem.

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. För att en arbetsgivare ska kunna fullgöra sitt rehabiliteringsansvar krävs dels att arbetsgivaren arbetar förebyggande, dels att arbetsgivaren vidtar åtgärder i enskilda fall.

HR-Senior kan erbjuda rådgivning, konsultationsinsatser och operativt stöd såväl i det förebyggande arbetet med rehabilitering som i samband med arbetsgivarens fullgörande av sitt rehabiliteringsansvar i enskilda fall.

Företagsanpassad utbildning

Vi skräddarsyr och genomför interna juridiska företagsutbildningar inom det arbetsrättsliga området.

Ett exempel är vår utbildning i praktisk arbetsrätt. Lars-Olof Svensson, rådgivare i HR-Senior, har under många år genomfört utbildningar för chefer. Lars-Olof beskriver vikten av att chefer är klara över sin roll som arbetsgivare;

“Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare baseras på ett anställningsavtal, som kan beskrivas som ett relationsavtal mellan två parter. Detta avtal reglerar ett antal ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. Eftersom den ena parten, arbetsgivaren, är en juridisk person är det arbetstagarens chef som ansvarar för att “vårda” relationen i den dagliga verksamheten. En förutsättning för detta är att han/hon har goda kunskaper om de arbetsrättsliga regelverk som tillämpas på arbetsplatsen.

Det är viktigt att ett företags personalpolitik ger utrymme för varje chef att, utifrån sina behov och förutsättningar, tillämpa och utveckla sina ledaregenskaper, i syfte att få engagerade medarbetare. En chef som känner sig trygg i förvissning om att kunna tillämpa de arbetsrättsliga regelverken, i samverkan med sina medarbetare och deras fackliga organisationer, klarar av detta.”

Andra exempel på företagsanpassad utbildning inom området personaljuridik handlar om uppdateringsutbildningar för “personalare”, individuell chefsutbildning i arbetsrätt för nyutnämnd personalchef, utbildning av chefer i arbetsmiljöansvar och arbetsrätt för ledningsgrupp.

Dokument- och rutingenomgång

Dokument- och rutingenomgång – för ökad effektivitet och lönsamhet

Alla arbetsgivare är skyldiga enligt lag (t.ex. diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen) att ha vissa dokument och tillämpa vissa rutiner inom personalområdet. Dessutom behöver alla arbetsgivare en rad rutiner, dokument och riktlinjer för att kunna tillämpa lagstiftningen inom personalområdet på ett effektivt och rationellt sätt.

Vi erbjuder (en hel- eller halvdag) då vi går igenom de dokument och rutiner Ni har.

Utifrån detta lämnar vi en skriftlig rapport där vi redovisar vilka åtgärder arbetsgivaren (Ni) måste vidta för att följa lagstiftningen och vad vi därutöver rekommenderar för en god och rationell personalpolitik.

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster