Arbetsmiljöansvar

Tommy Iseskog
712 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.

Denna bok redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud.

Den trettonde upplagan av Arbetsmiljöansvar är uppdaterad med avseende på ändrade regler och med beaktande av ny viktig rättspraxis, särskilt beträffande psykisk ohälsa. Vidare behandlas ingående de skärpta reglerna kring företagsbot, som ar stor betydelse i arbetsmiljösammanhang.

Innehållsförteckning

Ur Förord till första upplagan

Förord till trettonde upplagan

1. Begreppet ansvar

2. Det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret

2.1 Arbetsgivaren har gjort ett ”fel”

2.2 Uppsåt eller vårdslöshet.

2.3 Orsakssamband mellan ”fel” och en ”effekt”

2.4 Ansvarig arbetsgivarföreträdare

3. Lagar som berör och påverkar arbetsmiljöansvaret

3.1 Arbetsmiljölagen

3.2 Arbetsmiljöförordningen

3.3 Brottsbalken

3.4 Anställningsskyddslagen

3.5 Aktiebolagslagen

3.6 Medbestämmandelagen

3.7 Förtroendemannalagen

3.8 Miljöbalken

3.9 Skadeståndslagen

3.10 Socialförsäkringsbalken

3.11 Sjuklönelagen

3.12 Sammanfattning

4. Arbetsgivarens skyldigheter (arbetsuppgifter) i

arbetsmiljöhänseende

4.1 Arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder

som behövs”

4.2 Arbetsgivarens skyldighet att följa

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

4.2.1 Direkt straffsanktionerade föreskrifter

4.2.2 Sanktionsbelagda föreskrifter

4.2.3 Bindande föreskrifter

4.2.4 Råd/rekommendationer

4.3 Arbetsgivarens skyldighet att respektera

ingripanden från Arbetsmiljöverket

4.4 Arbetsgivarens skyldighet att följa

speciallagstiftning

4.5 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva eget

arbetsmiljöarbete

4.5.1 Arbetsgivarens skyldighet att utöva tillsyn i

organisatorisk mening (systematiskt

arbetsmiljöarbete)

4.5.2 Arbetsgivarens skyldighet att utöva tillsyn i daglig

arbetsledningsmening

4.5.3 Vidta åtgärder som är ”tekniskt kända och ekonomiskt

möjliga”

4.5.4 Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabilitering

och bedriva ett åtgärdsinriktat rehabiliteringsarbete

4.6 Sammanfattning.

5. Arbetstagarens skyldigheter

5.1 Arbetstagarens straffansvar

5.2 Arbetstagarens brott mot anställningsavtalet

5.3 Sammanfattning

6. Bestämmande över arbetsmiljön

6.1 Medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen

6.2 Bestämmandet i arbetsmiljöfrågor

6.3 Sammanfattning

7. Kontroll av arbetsmiljön

7.1 Arbetsgivarens egen kontroll av arbetsmiljön

och det egna arbetsmiljöarbetet

7.2 Arbetstagarnas kontroll av arbetsmiljön och

arbetsgivarens arbetsmiljöarbete

7.3 Tillsynsmyndighetens kontroll av arbetsmiljön

7.4 Sammanfattning av kontroll

8. Arbetsmiljöbrotten

8.1 ”Ordningsbrott” och brottsbalksbrott

8.1.1 Arbetsmiljöbrotten i arbetsmiljölagen

8.2 Brottsbalkens brott

8.2.1 Vållande till annans död

8.2.2 Vållande till kroppsskada eller sjukdom

8.2.3 Framkallande av fara för annan

8.3 Vem åtalar?

8.4 Vem dömer i dessa fall?

8.5 Medvållande från arbetstagarens sida

8.6 Vem är brottslingen?

8.7 Sammanfattning

9. Vem straffas vid arbetsmiljöbrott?

9.1 Utgångspunkter för straff

9.2 Straffansvar för olika arbetsgivarföreträdare

9.3 Hur går en delegering till i praktiken?

9.4 Att returnera arbetsuppgifter och återföra ansvar

9.5 Sammanfattning om delegering och returnering

10. Olika arbetsmiljöansvariga

10.1 Arbetsgivar-/arbetstagarbegreppen

10.2 Skyldigheter i arbetsmiljölagen för andra än

arbetsgivare

10.3 Arbetsmiljöansvar för den som låter utföra

byggnads- eller anläggningsarbete

10.4 Samordningsskyldighet/-ansvar i övriga fall

10.5 Arbetsmiljöansvar för tillverkare, importörer,

försäljare och uthyrare

10.6 Arbetsmiljöansvar för installatör

10.7 Arbetsmiljöansvar för hyresvärd, lokalupplåtare

eller annan som råder över ett arbetsställe

10.8 Arbetsmiljöansvar för egenföretagare och företag

utan anställda

10.9 Arbetsmiljöansvar vid byggplanering- och

projektering

10.10 Arbetsmiljöansvar för förpackningar

11. Skadestånd och försäkring

11.1 Skadebegreppet

11.2 Arbetsskadeförsäkringens utformning i

stora drag

11.3 Arbetsskadeförsäkringen gäller för arbetsskada.

Vad menas då med arbetsskada?

11.4 Hur ser försäkringsersättningen ut?

11.5 Kollektivavtalade försäkringar

11.6 Hur ser skadeståndsansvaret ut enligt

svensk rätt?

11.7 Arbetsgivarens skadeståndsansvar i

arbetsmiljösammanhang

11.8 Jämkning av skadestånd på grund av arbetstagarens

medvållande

12. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

12.1 Rehabiliteringsansvarets ram

12.2 Organisation av rehabiliteringsarbetet

12.3 Rehabiliteringsansvar i enskilda fall

12.4 Rehabiliteringsprocessen i ett enskilt fall

12.5 Klarläggande av rehabiliteringsbehov

12.6 Försäkringskassans roll i

rehabiliteringsprocessen

12.7 Rehabiliteringsplan

12.8 Arbetstagarens rätt till rehabiliteringersättning

12.9 Arbetstagarens medverkan

12.10 Sammanfattning

13. Företagsbot

13.1 Företagsboten är egentligen inte ett straff

13.2 När kan företagsbot utdömas?

13.3 Utdömande av företagsbot i det enskilda fallet

13.4 Företagsbotens storlek

13.5 Förhållandet mellan straff och företagsbot

14. Sanktionsavgifter

14.1 I vilka fall kan det bli aktuellt med

sanktionsavgift?

14.2 Sanktionsavgiftens storlek

14.3 Bestämmande av sanktionsavgift

14.4 Utkrävande av sanktionsavgift

14.5 Sammanfattning

15. Praktikfall från domstolarna

15.1 Praktikfall 1 – brott mot Arbetsmiljöverkets

bindande föreskrifter och orsakssamband

15.2 Praktikfall 2 – bristande tillsyn, delegering och

vårdslöshetsbedömning

15.3 Praktikfall 3 – arbetsgivarens tillsynsskyldighet

och konkludent delegering

15.4 Praktikfall 4 – ”tekniskt känt och ekonomiskt

möjligt”

15.5 Praktikfall 5 – tillsyn och samordningsskyldighet

15.6 Praktikfall 6 – övervakning och tillsyn

15.7 Praktikfall 7 – information/utbildning och

kontroll

15.8 Praktikfall 8 – arbetstagaransvar/

medmänniskoansvar

15.9 Praktikfall 9 – bristande tillsyn/oklar delegering

15.10 Praktikfall 10 – dåligt organiserat

arbetsmiljöarbete

15.11 Riskinventering – behov av instruktioner

15.12 Lämpliga instruktioner och oklar delegering

15.13 Orsakssamband och ej genomförd delegering

15.14 Anmälan om allvarligare tillbud

Bilaga 1 Lagtexter

Arbetsmiljölag

Arbetsmiljöförordning

Ur brottsbalken (3 kap 7–10 §§ och 12 § samt

36 kap. 7–10 §§)

Ur skadeståndslagen (3 och 4 kap.)

Bilaga 2 Blanketter

Delegering av arbetsuppgifter med åtföljande

arbetsmiljöansvar

Kommentar till blanketten

Returnering av delegerad arbetsuppgift

Bilaga 3 Exempel på delegeringar

Bilaga 4 Sammanfattning av rehabiliteringskedjan och

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Bilaga 5 Sanktionsavgiftsbelagda

bestämmelser i

föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker