Uppsägning av personliga skäl

Tommy Iseskog
523 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Om boken

Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.

I boken Uppsägning av personliga skäl, som nu föreligger i en nionde upplaga, behandlas de juridiska spelregler som gäller när en arbetsgivare vill säga upp ett anställningsavtal av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller avskeda arbetstagaren. Den nya upplagan har tillförts ett nytt kapitel om uppsägning vid uppnådd LAS-ålder. Dessutom har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.

Innehållsförteckning

Anställningsskyddslagens utgångspunkter

Hur uppkommer ett anställningsavtal?

Underförstådda anställningsavtal

Ett tillsättningsförfarande

Arbetstagarens främsta åtagande i en anställning – arbetsskyldigheten

Schematisk bild över anställningsavtalet och tillämpliga rättsregler

Kommentar till ”figuren ”

Sammanfattning av hur ett anställningsavtal uppkommer

Upphävande av anställningsavtal

Ogiltiga anställningsavtal

Upphävande av anställning genom avtal

Upphävande genom konkludent handlande från arbetstagarens sida

Olika typer av anställningsavtal – olika anställnings- former

Vad innehåller ett anställningsavtal?

Inte bara arbete och lön

Arbetstagarens åtagande att utföra arbete

Följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning

Skyldighet att följa ordningsregler (passa arbetstider m.m.)

Brottsliga handlingar

Brott på fritiden

Brott mot arbetsgivaren

Bristande samarbetsförmåga och bristande lojalitet

Sammanfattning av arbetstagarens skyldigheter enligt anställningsavtalet

Lagens regler om uppsägning av personliga skäl

Vad menas med uttrycket saklig grund?

Misskötsel

Medvetenhet

Kommentar till själva erinransexemplet

Arbetsgivarens beslut att erinra

Särskilt om medvetenhetskriteriet vid bristande kompetens

Skada

Själva sakliggrundbegreppet

Saklig grund för uppsägning av personliga skäl

Tillämpning av sakliggrundbegreppet

Några praktiska exempel

Tvåmånadersregeln

Vad innebär det att arbetsgivaren ska inleda upp- sägningsförfarandet?

Själva uppsägningsförfarandet

Uppsägning vid sjukdom

Sjukdom och misskötsel

Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd – arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Sjukdomsbegreppet

Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

Tidigare gällande fönsterregel i lagen om anställningsskydd

Fönsterregeln har avskaffats

Hur bestäms LAS-åldern?

Förhållandet mellan LAS-åldersreglerna och anställningsskydd i andra lagar

Uppsägning eller avskedande

Några exempel på avskedande

Vilka rättsprinciper gäller för avskedande?

Grund för avskedande

Den praktiska gången vid avskedande

Omplacering

Omplaceringsskyldighet och omplaceringsmöjlighet

”Skäligen kan krävas”

Själva omplaceringserbjudandet

Sammanfattning av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl

Oklarheter om anställningen och provocerade uppsäg- ningar

Arbetstagaren lämnar sin anställning och visar genom sitt beteende att han eller hon inte längre vill ha ett anställningsförhållande med arbetsgivaren

Arbetsgivaren behandlar arbetstagaren på ett sådant sätt att arbetstagaren med fog uppfattar sig som uppsagd eller avskedad

Arbetsgivaren provocerar arbetstagaren så att arbetstagaren säger upp sin anställning – provocerad uppsägning

Arbetstagaren tror sig vara uppsagd (utan att vara det och utan att ha fog för att tro så) och arbets- givaren får klart för sig att arbetstagaren tror sig vara uppsagd

Arbetstagaren säger upp sig men ångrar därefter

sin uppsägning

Arbetsgivaren säger upp eller avskedar arbetstagaren men ångrar därefter sitt handlande

Tvist

Ogiltigförklaring

Dom om ogiltigförklaring

Skadestånd

Förlikning

Skiljeförfarande

En dom har rättskraft

Arbetsdomstolen eller tingsrätt?

Talan är preskriberad

Bilagor

Sammanställning över de olika ”stegen” vid uppsägning av personliga skäl och avskedande

Lagtexten till Lagen om anställningsskydd

Relaterad e-utbildning


Avskedande

Fördjupningsnivå

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker