Nya LAS-regler 2022

Tommy Iseskog
465 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Många stora ord (”största arbetsrättsreformen i modern tid”) har använts om de förändringar av lagen om anställningsskydd som Sveriges riksdag i juni 2022 har fattat beslut om. Självfallet kan 2022 års ändringar i lagen om anställningsskydd inte jämställas med LAS-reformen (1974), införandet av medbestämmandela­gen (1977) eller arbetsmiljölagen (1978). Samtidigt ska fram­hållas att de genomförda förändringarna i lagen naturligtvis är viktiga i olika detaljer och för den praktiska verksamheten.

De nya och förändrade regler som 2022 införts i lagen om an­ställningsskydd har två helt olika utgångspunkter. De ovan­nämnda stora orden om förändringarna hänför sig till regering­ens proposition 2021/22:176 – Flexibilitet, anställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, som antogs av riksdagen i juni 2022. Praktiskt taget parallellt med denna proposition har riksdagen också fattat beslut om proposition 2021/22:151, som handlar om genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Be­slut om dessa sistnämnda regler fattade riksdagen i maj 2022.

I den här boken kommenterar jag samtliga ändringar och nyheter i lagen om anställningsskydd, som beslutats under 2022.

Båda propositionerna påverkar också en del andra lagar på arbetsrättens område. Jag har valt att i denna skrift kommen­tera förändringarna i förtroendemannalagen, uthyrningslagen och lagen om arbetsskadeförsäkring, eftersom dessa lagänd­ringar har en direkt koppling till de regelförändringar rörande lagen om anställningsskydd som presenterades i propositionen 2021/22:176.


Innehållsförteckning

1. Bakgrund och utgångspunkter

2. Vilka arbetstagare omfattas av lagen om anställningsskydd?

3. Möjligheten att träffa kollektivavtal om anställningsskydd

4. Beräkning av anställningstid

5. Heltid som norm – ny presumtionsregel i lagen om anställningsskydd

6. Tidsbegränsade anställningar

7. Information om anställningsvillkor

8. Parallell anställning – bisyssla

9. Uppsägning av personliga skäl

10. Uppsägning vid arbetsbrist

11. Särskilt skydd för facklig förtroendeman vid tvist om giltigheten av en uppsägning

12. Nya regler i uthyrningslagen

13. Ny regel i lagen om arbetslöshets-försäkring

14. Genomförande och ikraftträdande


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker