Nya LAS-regler 2022

Tommy Iseskog
465 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Många stora ord (”största arbetsrättsreformen i modern tid”) har använts om de förändringar av lagen om anställningsskydd som Sveriges riksdag i juni 2022 har fattat beslut om. Självfallet kan 2022 års ändringar i lagen om anställningsskydd inte jämställas med LAS-reformen (1974), införandet av medbestämmandela­gen (1977) eller arbetsmiljölagen (1978). Samtidigt ska fram­hållas att de genomförda förändringarna i lagen naturligtvis är viktiga i olika detaljer och för den praktiska verksamheten.

De nya och förändrade regler som 2022 införts i lagen om an­ställningsskydd har två helt olika utgångspunkter. De ovan­nämnda stora orden om förändringarna hänför sig till regering­ens proposition 2021/22:176 – Flexibilitet, anställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, som antogs av riksdagen i juni 2022. Praktiskt taget parallellt med denna proposition har riksdagen också fattat beslut om proposition 2021/22:151, som handlar om genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Be­slut om dessa sistnämnda regler fattade riksdagen i maj 2022.

I den här boken kommenterar jag samtliga ändringar och nyheter i lagen om anställningsskydd, som beslutats under 2022.

Båda propositionerna påverkar också en del andra lagar på arbetsrättens område. Jag har valt att i denna skrift kommen­tera förändringarna i förtroendemannalagen, uthyrningslagen och lagen om arbetsskadeförsäkring, eftersom dessa lagänd­ringar har en direkt koppling till de regelförändringar rörande lagen om anställningsskydd som presenterades i propositionen 2021/22:176.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 18, 2022

Lektör: Håkan Rosborg

…”EU:s arbetsvillkorsdirektiv som just trätt i drift är också en viktig del i förändringen. Andra svenska lagar som påverkas är Förtroendemannalagen, Uthyrningslagen och Arbetsskadeförsäkringen. Som vanligt i Tommy Iseskogs böcker får vi först en bra historisk tillbakablick med eller utan lagstiftning som resultat. I 14 kapitel får vi en djup genomgång av lagens omfattning, kollektivavtalens inverkan, anställningstid, olika tidsbegränsade anställningar, anställningsvillkor, bisyssla och konkurrerande arbete, uppsägning av personliga skäl respektive arbetsbrist, facklig förtroendeman, inhyrd arbetskraft, arbetslöshetsförsäkring och införande av lagreglerna. Talrika kopplingar till proposition, AD-mål och lagparagrafer fördjupar beskrivningen.”…

…”Tydlig innehållsförteckning och omfattande sakregister gör boken lättarbetad. Framställningen är lättförståelig. De här lagförändringarna innebär nödvändig kunskap för alla handläggare av personalfrågor och i Nya LAS-regler 2022 ges idéer om hur olika frågor kan hanteras.”…


Innehållsförteckning

1. Bakgrund och utgångspunkter

2. Vilka arbetstagare omfattas av lagen om anställningsskydd?

3. Möjligheten att träffa kollektivavtal om anställningsskydd

4. Beräkning av anställningstid

5. Heltid som norm – ny presumtionsregel i lagen om anställningsskydd

6. Tidsbegränsade anställningar

7. Information om anställningsvillkor

8. Parallell anställning – bisyssla

9. Uppsägning av personliga skäl

10. Uppsägning vid arbetsbrist

11. Särskilt skydd för facklig förtroendeman vid tvist om giltigheten av en uppsägning

12. Nya regler i uthyrningslagen

13. Ny regel i lagen om arbetslöshets-försäkring

14. Genomförande och ikraftträdande


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker