Arbetsrättslig intensivutbildning Steg 3 – fördjupning och nyhetsuppdatering

25 - 27 maj 2021

Datum och tid (pågår flera dagar)

25 - 27 maj 2021

Var

Digitalt Digitalt

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Arbetsrättslig Intensivutbildning, med Tommy Iseskog, är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt 25 - 27 maj 2021

På grund av pandemin kommer årets fördjupningskurs att genomföras digitalt. För att möjliggöra en ordentlig djupdykning i utvecklingen av lagen om anställningsskydd (LAS) flyttas utbildningen till den 25 – 27 maj 2021. Regeringen har lovat att de konkreta lagförslagen rörande förändringar av LAS ska finnas i vår sinnevärld den 15 maj 2021.

Vi kommer alltså att ägna en stor del av den första seminariedagen åt LAS och de förväntade förändringar av lagen, som avses träda i kraft kring halvårsskiftet 2022. 

Under utbildningen går vi i övrigt igenom olika aktuella teman och till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen (se nedan). Härutöver avhandlar vi andra aktuella lagändringar och kommande förslag om lagändringar. Det finns också alltid tid för deltagarna att ta upp egna frågor och frågeställningar inom hela arbetsrättsområdet. 

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar. Föreläsningarna varvas med diskussioner, som möjliggörs genom användningen av Zoom. 

Som deltagare uppmuntras du att höra av dig på förhand med dina önskemål om innehåll, vilket vi hoppas bidrar till att utbildningen blir så givande och interaktiv som möjligt. Mejla dina önskemål till info@iseskog.se.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personalchef, HR-specialist, facklig företrädare och till dig som behöver en uppdatering av viktiga lagändringar och praxis. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen krävs vissa förkunskaper i arbetsrätt.

Program

DAG 1

09:00 – 16:00

Nu händer det – LAS i utveckling och förändring

Regeringen har ”lovat” att de färdiga förslagen till förändringar i LAS ska finnas på vårt bord den 15 maj 2021. Dessa förslag ska vara så utformade att lagstiftningen ska ”kunna fungera” över hela arbetsmarknaden. Vi går igenom förslagen i detalj och diskuterar vad de kommande lagändringarna kan komma att innebära i praktiken.

Förslagen förväntas handla om

·      Turordningsreglerna

·      Företrädesrättsreglerna

·      Tidsbegränsade anställningar

·      Anställningens upphörande/bestånd vid tvist om uppsägning

·      Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar

·      Saklig grund vid uppsägning av personliga skäl

Vi avslutar dagen med en genomgång av rättsläget vid just uppsägning av personliga skäl och avskedande.

DAG 2

09:00 – 16:00

Diskrimineringslagens regler i praktisk tillämpning

Diskrimineringslagens förbudsregler – direkt diskriminering, diskriminering genom bristande tillgänglighet, indirekt diskriminering och trakasserier – innehåller olika ”tekniska” kriterier. Vid tillämpningen av diskrimineringsreglerna i en viss situation är det nödvändigt att ha koll på och förståelse för just dessa ”tekniska” kriterier. Vi utgår från AD 2020 nr 3, som illustrerar tillämpningen av de olika diskrimineringsreglerna på ett pedagogiskt sätt. Vi kommer också att behandla AD 2020 nr 53 och AD 2020 nr 58 som berör andra viktiga delar av diskrimineringslagstiftningen. 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i coronatider

Vi avslutar den här dagen med en genomlysning av arbetsmiljölagens krav och funktion i olika coronarelaterade frågor. Det handlar således om

·      Arbetsgivarens allmänna tillsynsansvar (vidta alla åtgärder som behövs för att undvika ohälsa och olycksfall)

·      Arbetsgivarens speciella skyldigheter vid arbete på distans eller från arbetstagarens hem

·      Systematiskt arbetsmiljöarbete i pandemin

DAG 3

09:00 – 16:00

Övriga nyheter och pågående lagstiftningsarbete inom arbetsrättens område

Arbetsrätten i vid mening är ett rättsområde som ständigt är i förändring. Ofta (men inte alltid) styrs dessa förändringar av tämligen aktuella politiska överväganden. Ibland är det EU-rätten som styr oss och i vissa fall har förändringarna i sin grund i att lagstiftaren helt enkelt upptäcker att gällande lag inte tillräckligt effektivt ”levererar” avsedd effekt eller funktion. Vi ska med dessa utgångspunkter diskutera kring främst

·       Den nya 180-dagarsregeln i sjukförsäkringen och dess betydelse för bl.a. arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

·       Lagstiftningen om korttidsarbete och vad som händer efter pandemin

·       Karensavdrag med förslag om möjligheten att kollektivavtala om saken

·       Skärpning av diskrimineringslagens regler vad gäller s.k. aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling (tänkt genomförande den 1 juli 2022)

·       Implementering av EU:s balansdirektiv (tänkt genomförande den 2 augusti 2022)

·       Skärpning av reglerna om skydd för företagshemligheter – nytt brott som handlar om olovligt nyttjande eller olovligt röjande av företagshemlighet (tänkt genomförande den 1 juli 2022)

·       Regeringens nya arbetsmiljöstrategi (2021 – 2015)

·       Frågan om minimilönedirektiv inom EU

Vi avslutar våra tre dagar med en uppsummering och med att ta upp frågor som känns obesvarade eller som dyker upp i sista stund. Det kan handla om frågor från deltagarna men också någon särskilt intressant dom som avkunnas i AD.

Följande ingår

I kursen ingår – förutom seminarierna – Iseskogs e-utbildningar (21 föreläsningar varav 8 är nyinspelningar under 2021) från och med anmälan och till och med maj 2021.

Vidare ingår nya upplagan (9:e) av boken Uppsägning av personliga skäl samt nya upplagan (2:a) av boken Korttidsarbete - med statligt stöd.

Du kommer som deltagare att får en låda hemskickad till Dig med seminariematerial och en del annat som kan förgylla den digitala samvaron.

Datum och tid (pågår flera dagar)

25 - 27 maj 2021

Var

Digitalt Digitalt

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster