E-utbildning: Alla föreläsningar

Vi erbjuder såväl paketlösningar som enstaka föreläsningar med Tommy Iseskog. Föreläsningarna omfattar hela arbetsrätten och består av 21 program.

Beställ e-utbildning

Kollektiv arbetsrätt


Föreningsrätt

Föreningsrätt handlar om rätten att vara med i eller att stå utanför en förening på arbetsmarknaden.

Basnivå

Kollektivavtal

Kollektivavtal reglerar frågor mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagarorganisation.

Basnivå

Medbestämmandelagen

Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet.

Basnivå

Anställning och anställningsskydd


Anställningsavtal

Anställningsavtalet är ett avtal om en relation mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Basnivå

Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) är vår mest omtalade arbetsrättsliga lag.

Basnivå

Arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar - uppsägning vid sjukdom

Den arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga eller som missköter sin anställning på grund av sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd.

Fördjupningsnivå

Avskedande

I föreläsningen om avskedande avhandlas i detalj vilka ageranden från en arbetstagares sida som kan motivera att arbetsgivaren genom ett avskedande avbryter anställningen med i praktiken omedelbar verkan.

Fördjupningsnivå

Förändring av anställning utan uppsägning

I ett anställningsavtal gäller en yttre ram som reglerar arbetsskyldighet, tjänstgöringsgrad och sådana förmåner som är individuellt överenskomna.

Fördjupningsnivå

Uppsägning av personliga skäl

I föreläsningen om uppsägning av personliga skäl fördjupas resonemanget om och kring det s.k. sakligaskälbegreppet med krav på misskötsel, medvetenhet och skada.

Fördjupningsnivå

Uppsägning vid arbetsbrist

Vad menas egentligen med arbetsbrist? Var går gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl?

Fördjupningsnivå

Diskriminering


Förbud mot diskriminering

I föreläsningen om förbud mot diskriminering behandlas reglerna om förbud mot direkt och indirekt diskriminering i diskrimineringslagen.

Fördjupningsnivå

Likabehandling och lönekartläggning

En praktisk beskrivning av de nya reglerna och hur arbetet med dessa krav kan, bör och måste bedrivas.

Fördjupningsnivå

Skydd mot diskriminering

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet finns i den allmänna diskrimineringslagen men också i viss speciallagstiftning, t.ex. föräldraledighetslagen.

Basnivå

Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet

I föreläsningen om skydd mot diskriminering vid föräldraledighet behandlas de särskilda skyddsregler mot missgynnande till följd av eller i samband med föräldraledighet som finns i föräldraledighetslagen.

Fördjupningsnivå

Arbetsmiljö och arbetstid


Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är tillsammans med lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen grundbultarna i den svenska arbetsrätten.

Basnivå

Arbetstidslagen

Vår arbetstidslag är i grunden en arbetarskyddslag som främst handlar om uttag av arbetstid och garantier för vila.

Basnivå

Chefens arbetsmiljöansvar

Chefen har ett personligt straffansvar vad gäller arbetsmiljö.

Fördjupningsnivå

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att kunna arbeta med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Fördjupningsnivå

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fördjupningsnivå

Ledighetslagarna


Ledighetslagarna

De svenska ledighetslagarna är en viktig del av den relation som ett anställningsförhållande innebär.

Basnivå

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit över 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster