Visselblåsarlagen

Tommy Iseskog
295 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

En helt ny lag om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden gäller från och med den 1 januari 2017. Lagen kommer i praktiken att kallas visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen kompletterar den lagstiftning och de rättsprinciper som sedan tidigare gäller beträffande arbetstagares visselblåsarrättigheter. I boken Visselblåsarlagen redovisas arbetstagares visselblåsarrättigheter som en grund för det skydd som den nya lagen ger mot repressalieåtgärder.

För att en arbetstagare ska ha skydd enligt visselblåsarlagen krävs att arbetstagarens larm avser allvarliga missförhållanden. I detta begrepp ingår handlingar som är straffbara men också olika andra situationer, där det kan finnas ett tydligt allmänintresse att information kan offentliggöras.

Det är viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare att känna till lagens regler om vilka krav som lagstiftningen ställer i olika situationer på den som slår larm och den som är föremål för ett larm. Den här boken ger dig det du behöver veta!


Recension från Bibliotekstjänst

Publiceras i BTJ-häftet nr 7, 2017.

Lektör: Kent Lindkvist

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Författaren kallar denna lag för visselblåsarlagen. Han beskriver lagstiftningsprocessen, varför det behövs ett särskilt skydd för visselblåsare, de olika sätten att slå larm, internt till arbetsgivare, till facklig organisation, externt till myndigheter och massmedia, vilka undantag som gäller, bevisning och bevisbörda, skadestånd samt arbetstvistlagen vid eventuell rättegång. Lagen reglerar inte arbetstagarens rättigheter i sammanhanget, men författaren diskuterar med utgångspunkt i yttrandefriheten och lojalitetsåtagandet i anställningsavtal arbetstagarens rättigheter vid visselblåsning. Det är en välskriven och pedagogiskt upplagd bok för arbetsgivare, arbetstagare och för den som är intresserad av visselblåsning i allmänhet. Tommy Iseskog är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt och har tidigare utgivit ett hundratal böcker, främst på det arbetsrättsliga området. Lagtexten finns som bilaga tillsammans med ett väl genomarbetat register på närmare 400 uppslagsord. Boken kan användas som referensbok.


Recension i Personal & Ledarskap, nr 2 2017

Från den 1 januari i år gäller ”Lagen om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden”. Författaren beskriver och tydliggör den nya lagen, allmänt kallad Visselblåsarlagen. Han blandar lagtext med AD-domar och förtydliganden. Boken innehåller även många tydliga begreppsbeskrivningar, bland andra om repressalieskydd. En bra bok för både HR och chefer men även medarbetare kan ha nytta av den. En pedagogisk bok inom ett aktuellt men svårtytt ämne.

Relaterad e-utbildning