Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten

Tommy Iseskog
330 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Juridisk Metod tillämpad inom arbetsrätten

Den juridiska metoden kan beskrivas på olika sätt. I den här skriften har författaren valt att visa de olika moment som ingår i en tillämpning av juridisk metod inom arbetsrätten. Ett skäl till detta är att den juridiska metoden blir särskilt tydlig i sin tillämpning inom just detta rättsområde. Detta beror bl.a. på att det inom arbetsrätten avkunnas relativt många domar i den för disciplinen högsta instansen, Arbetsdomstolen.

Det är viktigt att se att den juridiska metoden är ett nödvändigt verktyg i alla typer av rättstillämpningssituationer; för att den som är part i en tvist ska kunna bedöma sin rättsliga ställning, för att rådgivaren i en problemsituation ska kunna ge ett relevant råd, för att domstolen ska kunna formulera ett korrekt domslut o.s.v.

Den juridiska metoden handlar om dels en viss ordning i sättet att beskriva ett händelseförlopp eller ett problem, dels kunskaper om tillämpliga rättsregler så att det rättsliga problemet blir formulerat på ett rättsligt relevant sätt, dels kunskaper om dessa rättsreglers innebörd i syfte att den rättsliga slutsatsen ska bli korrekt.

Denna bok, som nu föreligger i en andra upplaga, är skriven för var och en som har anledning att tillämpa rättsregler eller förstå tillämpningen av rättsregler.


Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 17, 2020

Lektör: Håkan Rosborg

”Arbetsgången vid en tvist i en arbetsrättsfråga kan te sig olika för en lekman och en jurist. Den lagmässiga utredningen med formuleringar anger bakgrunden med vidare arbetsgång i hela processen, väsentlig för båda parter. I Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten följer vi en nu äldre tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare från början till avslutande domstolsutlåtande. Författaren har delat in sin beskrivning i fem nödvändiga moment: Fakta, rättsligt problem, aktuella rättsregler, rättsfakta och dom. I de fem metodstegen beskrivs sedan intressanta situationer och vad de kan innebära i en tvist och formuleringen av sakframställningen. Exempelvis provokation, preskriptionsregler, parter från olika länder, klausuler, förtroendeman, bevisfrågan, felkällor, arbetsdomstolen, handläggningssteg, kollektivavtalens betydelse, bindande fakta.”…

…”Boken passar i utbildningssammanhang samt för parternas handläggare. Tommy Iseskog är känd författare och föreläsare inom området.”

Fullständig titel

Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten

Innehållsförteckning

En ”bildlig” beskrivning av jurdikens metod

Omständigheter – Fakta

Vad menas med omständigheter eller fakta?

Den ena partens (kärandens) beskrivning av ”om- ständigheter/fakta”

Den andra partens (svarandens) beskrivning av omständigheter/fakta i samma tvist

Sammanställning av omständigheter/fakta

Rättslig problemformulering

Att formulera det rättsliga problemet.

Ett exempel på yrkanden och därmed formulerade rättsliga problem

Tillämpliga rättsregler

Processrättsliga regler

Rätt forum

Parter från olika länder

Fel forum – obligatoriskt rättegångshinder

Dispositiva rättegångshinder

Tvisteförhandling

Skiljeklausul eller skiljeavtal

Processen i domstolen

Ansökan om stämning

Utfärdande av stämning

Svaromål

Förberedande förhandling

Huvudförhandling

Dom

Materiella regler

Inventering av tillämpliga materiella rättsregler

Har ett bindande avtal om anställningens upphörande träffats?

Har arbetstagaren sagt upp sin anställning med för arbetstagaren bindande verkan?

Har arbetsgivaren provocerat fram arbetstagarens egen uppsägning?

Har arbetsgivaren hindrat arbetstagaren från att fullgöra sitt fackliga uppdrag?

Har arbetsgivaren kränkt arbetstagarens förenings- rätt?

Har arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlings- vägran?

Bevisbörda vid tillämpningen av materiella reglerPreskription

Allmän preskription

Specialpreskription

Preskriptionsinvändning

Kriterier i en rättsregel

Rättsfakta

Ett exempel på bestämning av rättsfakta

Bevisbörda, bevisvärdering och rättsfakta

Rättslig slutsats

Typiska ”felkällor” inför den rättsliga slutsatsen

Det rättsliga problemet är felformulerat

Tillämplig rättsregel missförstås eller tolkas felaktigt

Bevisfrågorna hanteras felaktigt eller bevisningen missbedöms

Rättslig slutsats i en dom

Har ett bindande avtal träffats om att CHs anställning ska upphöra?

Har CH sagt upp sin anställning med för henne bindande verkan?

Har arbetsgivaren provocerat fram CHs uppsägning?

Har arbetsgivaren kränkt CHs föreningsrätt eller hindrat CH från att fullgöra sitt fackliga uppdrag?

Har arbetsgivaren gjort sig skyldig till förhandlings- vägran?

Domslut – ståndpunkt – råd

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker